چراغ های سیلندری

LED نور تولید کننده بهترین چراغ های سیلندری با تکنولوژی COB و SMD اپی استار EPSTAR و کری CRee 

LED نور تولید کننده چراغ های سیلندری ۱۰،۹،۷و ۱۲ وات با تکنولوژی COB و SMD می باشد.

سیلندری ۷ وات دور استیل، تولید صنایع روشنایی LED نور با تکنولوژی SMD

سیلندری ۱۰ وات تولید صنایع روشنایی LED نور با تکنولوژی COB

سیلندری ۲۰ وات تولید صنایع روشنایی LED نور با تکنولوژی COB